AKASH GHOSH on Instagram: “Madhu-Kaittabha-Vidhvamsi Vidhaatr-Varade Namah | Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi… Jai maa Durga … অপেক্ষা আর মাত্র কিছু…”

Misc

AKASH GHOSH on Instagram: “Madhu-Kaittabha-Vidhvamsi Vidhaatr-Varade Namah | Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi… Jai maa Durga … অপেক্ষা আর মাত্র কিছু…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.